Medlemslogin Opret profil

VEDTÆGTER FOR UGERLØSE SVØMMEKLUB


§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er UGERLØSE SVØMMEKLUB (USK) stiftet den 16. maj 1961 og har hjemsted i Ugerløse i Holbæk Kommune.

Stk. 2. Foreningen er medlem af Dansk Svømme Union under Dansk Idræts Forbund, og foreningen er underkastet disse or­ganisationers love.

Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og er underkastet denne organisations vedtægter og love.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL OG VÆRDIER

Foreningens formål er gennem undervisning og vandaktiviteter at fremme og udbrede interessen for svømning og livredning.

USK lægger vægt på frivillighed, fællesskab og aktiv deltagelse.

USK organiserer sine aktiviteter med udgangspunkt i medlemmernes forudsætninger.

USK lægger vægt på læring gennem leg og det sociale samværs betydning for udviklingen af den enkelte svømmers færdigheder.

§ 3 INDMELDELSE

Stk. 1. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside www.ugsvoem.dk.

Medlemskab tegnes for et år ad gangen. Ved indmeldelse midt i en sæson tegnes for den resterende del af året indtil næste sommersæsonstart.

Stk. 2. Ved indmeldelsen udleveres foreningens love på forlangende.

Stk. 3. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer.

§ 4 KONTINGENT

Stk. 1. Foreningens medlemskontingent godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter aktivitetskontingent.

§ 5 UDMELDELSE

Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt. Skyldigt kontingent skal være betalt.

Stk. 2. Såfremt forfaldent kontingent, jfr. § 4, ikke er betalt inden for den af bestyrelsen fastsatte tids­frist, anses pågældende automatisk for værende udelukket af foreningen.

Stk. 3. Ingen, der er udelukket af foreningen på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld.

§ 6 EKSKLUSION

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når ganske særlige forhold giver anledning hertil. Beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor.

Stk. 2. Et ekskluderet medlem har ret til at få bestyrelsens beslutning prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil den pågældende med bisidder skal have adgang med taleret.

Stk. 3. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har pågældende krav på at få meddelelse herom senest 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på generalforsamlingens dagsorden. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 2/3 majoritet som ved ændring af foreningens love.

Stk. 5. Et af en generalforsamling ekskluderet medlem kan kun optages i foreningen ved en ny generalforsamlingsbeslutning, hvor der kræves 2/3 majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7 GENERALFORSAMLING, INDKALDELSE

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Stk. 2. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling sker med 2 ugers varsel ved annoncering via hjemmesiden.

Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens kontaktperson i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Indkomne forslag skal optages på dagsordenen.

§ 8 STEMMERET

Stk. 1. Stemmeret på såvel ordinær som ekstraordinære general­forsamlinger har alle medlemmer over 15 år, der har været med­lem af foreningen i mindst 30 dage forud for generalforsam­lingens afholdelse, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 3. Medlemmer som ikke opfylder alderskriteriet for stemmeret har ret til at overvære generalforsamlingen med taleret.

Stk. 4. Kun myndige personer kan vælges til foreningens bestyrelse.

Stk. 5. Forældre til børn under 18 år kan vælges til bestyrelsen.

§ 9 GENERALFORSAMLING, DAGSORDEN

Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

5. Budget for kommende år til orientering.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Fastsættelse af medlemskontingent.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

4 medlemmer i lige årstal

3 medlemmer i ulige årstal

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af 2 revisorer.

11. Valg af 1 revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Stk. 2. Valg til bestyrelsen som kan bestå af 7 medlemmer gælder for 2 år ad gangen. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Valg af suppleanter til bestyrelsen, valg af reviso­rer og valg af revisorsuppleant er alle etårige.

Stk. 4. Er et bestyrelsesmedlem nødt til at forlade bestyrelsen inden udløbet af sin valgperiode, indtræder suppleanten automatisk, og denne sidder i bestyrelsen resten af det afgåede medlems periode.

§ 10 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent. Dirigenten behøver ikke at være medlem af foreningen. Den valgte dirigent leder gene­ralforsamlingens forhandlinger.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog med undtagelse af de områder, hvor der i disse love er fastsat særlige afstemningsregler (2/3 flertal). Dirigenten træffer beslutning om afstemningsmåden.

Stk. 3. På begæring af mindst 1 medlem skal der foretages skriftlig afstemning.

Stk. 4. Beslutning om eksklusion skal ske skriftlig.

Stk. 5. Alle generalforsamlingens beslutninger protokol­leres, og referat optages i det omfang dirigenten beste­mmer.

§ 11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom overfor bestyrelsen. Kravet om ekstraordinær general­forsamling skal være ledsaget af en motiveret dagsorden.

Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at krav herom er fremsat overfor bestyrelsen.

Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsam­ling sker med 8 dages varsel ved annoncering i ugepressen.

Stk. 4. Stemmeret har samme personkreds som anført i § 8.

§ 12 BESTYRELSENS KONSTITUERING OG TEGNINGSRET

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig ud fra princippet om kollektiv ledelse. Dette betyder, at der skal vælges en kontaktperson og ikke en formand. Konstitueringen skal finde sted på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter fore­ningen i henhold til lovene.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsor­den.

Stk. 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede jfr. dog § 6 stk. l.

Stk. 5. Foreningen tegnes af bestyrelsens kontaktperson. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel bestyrelsens kontaktperson som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af bestyrelsens kontaktperson og kassereren i foreningen.

Stk. 6. Bestyrelsen har ret til at optage lån i det omfang det findes nødvendigt, for at opretholde den nødvendige drift.

§ 13 NEDSÆTTELSE AF UDVALG

Stk.1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af sportslige aktiviteter i foreningen. Nedsatte udvalg arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.

§ 14 SVØMMEREPRÆSENTANTER

Stk. 1. Ikke-myndige medlemmer har ret til at vælge indtil 2 repræsentanter fra sin midte, som indgår som tilforordnede i bestyrelsesarbejdet uden foreningsjuridisk ansvar. De pågældende har ikke stemmeret i bestyrel­sen.

Stk. 2. Ved nedsættelse af udvalg har medlemmerne ret til at vælge indtil 2 repræsentanter til udvalget.

§ 15 TRÆNERREPRÆSENTANTER

Stk. l. Trænere har ret til at vælge 1 repræsentant fra deres midte, som indgår som tilforordnet i bestyrelses­arbejdet uden foreningsjuridisk ansvar. Den pågældende har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 2. Ved nedsættelse af udvalg har trænerne ret til at vælge 1 repræsentant til udvalget.

§ 16 REGNSKABSÅR

Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive drift­sregnskab for det afsluttede regnskabsår samt status til revisorerne.

Stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 17 REVISION

Stk. 1. De på generalforsamlingen valgte revisorer skal hvert år inden den l. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Stk. 2. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 18 ÆNDRINGER I FORENINGENS VEDTÆGTER

Stk. 1. Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget er indleveret til tiden, jfr. § 7 stk. 4.

Stk. 2. Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 19 FORENINGENS ANSVAR

Stk. 1. Al virksomhed indenfor foreningen sker på medlemmernes eget ansvar, såfremt ingen af foreningen eller de hovedorganisationer den er tilsluttet tegnet forsik­ring dækker.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for at der altid er en livredder eller en med bestået bassinprøve til stede ved foreningens arrangementer.

§ 20 FORENINGENS OPLØSNING

Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ta­ges på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3. Opnås 3/4 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, ind­kaldes til en ny generalforsamling med samme frist som anført i § 18, stk. 2, og hvor beslutning kan træffes med 3/4 stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberet­tigede medlemmer der er til stede.

Stk. 4. I tilfælde af beslutning om foreningens opløsning skal de midler foreningen råder over - efter generalforsamlingens vedtagelse – anvendes til gavn for idrætsvirksomheden eller andet børne-/ungdomsarbejde i Ugerløse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. juni 2021.

dato 28 / 6 2021        Lisbeth Holm Gundesen, dirigent

Tidligere ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 16/5 2018 og 25. april 2013.


 

Seneste nyt